آوا کجاست؟


آوا جایی است برای گفتن و‌شنیدن قصه‌ها و روایت‌هایی از تجربه‌های زندگی. آوا یک شبکه اجتماعی-پژوهشی مبتنی بر صدا، و زاده باور به امکان بهتر کردن جهان زندگی مبتنی بر قصه‌های آدمهای معمولی است.


Slide
فارسی